Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.zuzalinkaa.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zuzalinkaa.cz, jehož provozovatelem je Michal Kulhánek, K Lesíku 1484, 271 01 Nové Strašecí, IČO 88557588, ŽL vydal Městský úřad Rakovník dne 13. 2. 2012

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může vytvářet objednávky. Kupující může vytvářet objednávky též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
 • Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.
 • Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
 • Platba bankovním převodem má být uhrazena do 14 pracovních dnů od vytvoření objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.
 • Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 6.
 • V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
 • Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 6.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Zákazníkovi je spolu se zbožím odeslán doklad o zaplacení, který slouží zároveň jako dodací a záruční list.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží nejpozději do 5 dnů od přijetí platby.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 6.
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr

 

5. DOPRAVA A PLATBA

 • Cenu zboží a náklady na dopravu může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet:
  • pro platbu z ČR 2700288761/2010 (Fio banka, a.s.)
  • pro platbu ze Slovenska (pouze pro objednávky pdf návodů!): 2700288761/8330, IBAN SK3583300000002700288761, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX, zadejte prosím jako SEPA platbu, nikoli jako platbu do zahraničí (při transakci neplatíte žádné poplatky za převod)
 • Objednávky jsou kupujícím doručovány:
  • Českou poštou jako doporučená zásilka              99,-
  • Elektronickou poštou (e-mailem) – návody          ZDARMA
  • Na pobočku Zásilkovny                                            99,-
 • Dodání zboží trvá obvykle 2-3 pracovní dny.
 • Návody jsou doručovány elektronickou poštou nejpozději do 2 dnů od přijetí platby. Poštovné se u objednávky POUZE návodů neplatí.

 

6. ZBOŽÍ NA ZAKÁZKU

 • Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.
 • Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat na e-mail zuzalinkaa@mail.cz.
 • Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.
 • Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.
 • Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s orientační dobou dodání a přibližnou cenou.
 • Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.
 • Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
 • Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.
 • Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.
 • Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím.
 • Pokud nedojde k úhradě objednávky na ušití (např. sukně) z látky dodané nakupujícím, stává se tento hotový předmět majetkem prodávajícího a může ho nabídnout dále do prodeje.
 • Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá nakupující nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.
 • Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 7.

 

7. ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Záruční doba:
  • Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
  • Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
  • Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
  • V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
  • Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
  • Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady způsobené: neodborným použitím, nedodržením instrukcí v návodu k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy.
 • Způsob reklamace:
  • Před samotnou reklamací kupující nejprve kontaktuje prodávajícího elektronickou poštou na e-mail zuzalinkaa@email.cz - zašle popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.
  • Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění.
  • Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
  • V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.
 • Provedení reklamace:
  • Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.
  • O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka e-mailem.
  • V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

 

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOLUVY

 • Kupující má ze zákona (53 odst. 7 občanského zákoníku) právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.
 • Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, schopné dalšího prodeje.
 • Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
 • Vrácení peněz (za zboží a náklady zaplacené na jeho dodání) kupujícímu bude provedeno do 7 dnů od převzetí zboží zpět.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 • Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 6.
 • Návody - z povahy objednávaného zboží (digitální obsah) nelze na toto zboží uplatnit nárok na vrácení peněz a zboží, protože jednou jakmile je pdf soubor odeslán, nelze vrátit zpět. V případě jakýchkoliv nejasností v návodu mne prosím kontaktujte, ráda vám pomůžu.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

V Novém Strašecí dne 11. 3. 2019

 

 

 

Kontakt:

Ing. Michal Kulhánek

K Lesíku 1484

271 01 Nové Strašecí

e-mail: zuzalinkaa@email.cz

tel. 721 364 939

IČ 88557588

Nejsem plátce DPH!

Kontaktní a odpovědná osoba: Ing. Zuzana Kulhánková

 

Děkujeme, že jste věnovali čas přečtení těchto obchodních podmínek.

 

Zpět do obchodu