Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu www.zuzalinkaa.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.zuzalinkaa.cz, jehož provozovatelem je Michal Kulhánek, K Lesíku 1484, 271 01 Nové Strašecí, IČO 88557588, ŽL vydal Městský úřad Rakovník dne 13. 2. 2012

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní, ze kterého může vytvářet objednávky. Kupující může vytvářet objednávky též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Přijetí objednávky je potvrzeno prodávajícím, kupující je o tomto kroku informován elektronickou poštou na adresu, kterou zadal při nákupu.
 • Prodávající má právo přijatou objednávku ve výjimečných případech odmítnout, například v případě opakované špatné obchodní morálky zákazníka nebo v případě zadání nepravdivých nebo nesmyslných údajů pro odeslání či komunikaci.
 • Kupní smlouva vzniká momentem odeslání objednávky. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.
 • Platba bankovním převodem má být uhrazena do 14 pracovních dnů od vytvoření objednávky. O platebních údajích bude zákazník informován elektronicky. Při nesplněním této podmínky dojde ke stornování objednávky.
 • Zboží vyráběné na zakázku se řídí podmínkami uvedenými v odstavci 6.
 • V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
 • Kupující dostane objednané zboží za cenu platnou v době objednání. U zboží na zakázku může dojít ke změně ceny po předchozí dohodě s kupujícím, viz odstavec 6.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Zákazníkovi je spolu se zbožím odeslán doklad o zaplacení, který slouží zároveň jako dodací a záruční list.

 

4. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží nejpozději do 5 dnů od přijetí platby.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným (např. při vyprodání zboží), nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 5 dnů od odstoupení od smlouvy.
 • Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny v odstavci 6.
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz/informace-o-adr

 

5. DOPRAVA A PLATBA

 • Cenu zboží a náklady na dopravu může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostním převodem na účet:
  • pro platbu z ČR 2700288761/2010 (Fio banka, a.s.)
  • pro platbu ze Slovenska (pouze pro objednávky pdf návodů!): 2700288761/8330, IBAN SK3583300000002700288761, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX, zadejte prosím jako SEPA platbu, nikoli jako platbu do zahraničí (při transakci neplatíte žádné poplatky za převod)
 • Objednávky jsou kupujícím doručovány:
  • Českou poštou jako doporučená zásilka              99,-
  • Elektronickou poštou (e-mailem) – návody          ZDARMA
  • Na pobočku Zásilkovny                                            99,-
 • Dodání zboží trvá obvykle 2-3 pracovní dny.
 • Návody jsou doručovány elektronickou poštou nejpozději do 2 dnů od přijetí platby. Poštovné se u objednávky POUZE návodů neplatí.

 

6. ZBOŽÍ NA ZAKÁZKU

 • Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků zákazníka.
 • Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat na e-mail zuzalinkaa@mail.cz.
 • Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je uživatel informován elektronickou poštou.
 • Požadavky zadané uživatelem jsou prodávajícím zváženy a jsou se zákazníkem dle potřeby konzultovány.
 • Pokud dojde ke shodě, je zákazník seznámen s orientační dobou dodání a přibližnou cenou.
 • Nebude-li zákazník komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit.
 • Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající zákazníka neprodleně.
 • Zboží je pro zákazníka vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s uživatelem o více než 5%.
 • Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je uživatel povinen zakoupit.
 • Po přijetí platby na účet prodávajícího je zboží odesláno na zadanou adresu neprodleně nebo dle dohody s nakupujícím.
 • Pokud nedojde k úhradě objednávky na ušití (např. sukně) z látky dodané nakupujícím, stává se tento hotový předmět majetkem prodávajícího a může ho nabídnout dále do prodeje.
 • Na vrácení zboží na zakázku bez udání důvodu nemá nakupující nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci.
 • Reklamace se řídí platným reklamačním řádem uvedeným v odstavci 7.

 

7. ZÁRUČNÍ DOBA A REKLAMAČNÍ ŘÁD

 • Záruční doba:
  • Záruční doba na všechny prodávané výrobky je 24 měsíců.
  • Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
  • Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace.
  • V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.
  • Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši.
  • Záruka se nevztahuje na opotřebení a vady způsobené: neodborným použitím, nedodržením instrukcí v návodu k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy.
 • Způsob reklamace:
  • Před samotnou reklamací kupující nejprve kontaktuje prodávajícího elektronickou poštou na e-mail zuzalinkaa@email.cz - zašle popis problému reklamovaného předmětu a fotografii vady.
  • Při uplatnění reklamace je nutno předložit (odeslat poštou na adresu prodejce) řádně zabalený reklamovaný předmět plnění.
  • Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám.
  • V případě uplatnění reklamace si zákazník ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží.
 • Provedení reklamace:
  • Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět zákazníkovi vrátí.
  • O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající zákazníka e-mailem.
  • V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

 

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOLUVY

 • Kupující má ze zákona (53 odst. 7 občanského zákoníku) právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu, popř. požádat o výměnu, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Před odesláním zboží zpět je kupující povinen o tomto informovat prodávajícího.
 • Vrácené zboží musí být kompletní, nepoužité, schopné dalšího prodeje.
 • Zásilka odeslaná na dobírku nebude převzata.
 • Vrácení peněz (za zboží a náklady zaplacené na jeho dodání) kupujícímu bude provedeno do 7 dnů od převzetí zboží zpět.
 • Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
 • Zboží na zakázku nelze vrátit bez udání důvodu, viz odstavec 6.
 • Návody - z povahy objednávaného zboží (digitální obsah) nelze na toto zboží uplatnit nárok na vrácení peněz a zboží, protože jednou jakmile je pdf soubor odeslán, nelze vrátit zpět. V případě jakýchkoliv nejasností v návodu mne prosím kontaktujte, ráda vám pomůžu.

 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

V Novém Strašecí dne 11. 3. 2019

 

 

 

Kontakt:

Ing. Michal Kulhánek

K Lesíku 1484

271 01 Nové Strašecí

e-mail: zuzalinkaa@email.cz

tel. 721 364 939

IČ 88557588

Nejsem plátce DPH!

Kontaktní a odpovědná osoba: Ing. Zuzana Kulhánková

 

Děkujeme, že jste věnovali čas přečtení těchto obchodních podmínek.

 

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení